Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2016

Firma Ridex sp. Z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
  Ul. Dąbrowskiego 345
  60-419 Poznań
  NIP 779 15 72 333, KRS: 0000320499, REGON: 630800247

  Z siedzibą w Poznaniu (akta prowadzone przez: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy KRS)

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Twarowska a.twarowska@ridex.pl , telefon: + 48 61 848 59

 3. TYTUŁ PROJEKTU:
 4. „FABRICOLOGY – nowa globalna marka” realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie 1.4.1: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 6. Przedmiotem powyższego zamówienia jest wyprodukowanie 3600 szt. katalogów wizerunkowych Fabricology, przeznaczonych dla klientów targowych – zagranicznych, jak i polskich. Produkcja ma na celu promocję tkanin z kolekcji Fabricology oraz zwiększenie konkurencyjności marki Fabricology na rynkach zagranicznych.

 7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 8. Nazwa zlecenia: A4 40 str. + 4 str. okładki + 1 str. kalki transparentnej

  Nazwa zadania: A4 40 str. wnętrze

  Papier: Kreda Mat 170 g

  Format gotowy: A4 (210x297) mm

  Nakład gotowy: 3600 szt

  Liczba stron: 40

  Liczba kolorów: 4/4

  Lakier: Mat dyspersja / Mat dyspersja


  Usługi:

  Drukowanie 4 kolory

  Oprawa klejona

  Druk Offsetowy + proof


  Nazwa zadania: A4 4 str. okładki

  Papier: Kreda Mat 300 g

  Format gotowy: A4 (210x297) mm

  Nakład gotowy: 3600 szt

  Liczba stron: 4

  Liczba kolorów: 4/4

  Lakier: Mat dyspersja / Mat dyspersja


  Usługi:

  Drukowanie 4 kolory

  Foliowanie mat 1 stronne

  Druk offsetowy + proof


  Nazwa zadania: A4 1 str. kalka transparentna

  Papier: Gramatura: 112 g

  Format gotowy: A4 (210x297) mm

  Nakład gotowy: 3600 szt

  Liczba stron: 1

  Liczba kolorów: 4/4

  Lakier: Mat dyspersja / Mat dyspersja


  Usługi:

  Drukowanie 4 kolory

  Foliowanie mat 1 stronne

  Druk offsetowy + proof

 9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 10. Termin wyprodukowania segregatorów oraz kart do 31.12.2016r.

 11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
 12. Oferenci muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Posiadanie minimum trzyletnie doświadczenia w wykonywaniu druków katalogów wizerunkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania od oferentów jednego dokumentu świadczącego o posiadaniu referencji od klienta, które potwierdzają sprawne i estetyczne wykonanie zlecenia przez oferenta.
  2. Posiadanie siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – sprawdzane będzie w stosownym rejestrze prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Z udziału wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
  4. Oferent zobowiązany jest dokonać dostawy gotowych katalogów wizerunkowych do dnia 31.12.2016r.
  5. Katalogi powinny być spakowane w taki sposób, aby nie zostału uszkodzone w czasie trasportu.
  6. W przypadku jakiejkolwiek pomyłki przy druku katalogółw wizerunkowych, wszystkie koszty z tym związane, wraz z kosztami odbioru i dostawy, są pokrywane przez oferenta.
 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 14. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:

  1. Pełną nazwę firmy, NIP, REGON, KRS siedzibę, dane adresowe.
  2. Datę złożenia oraz termin ważności oferty (min. 30 dni).
  3. Numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu.
  4. Cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT - cenę należy podać w złotówkach.
  5. Informację o możliwości wykonania usługi w terminie wynikającym z niniejszego zapytania.
  6. Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji – wraz z kopią dokumentu z którego wynika prawo do reprezentacji (w przypadku spółek kapitałowych może być to wydruk KRS według stanu na dzień wysłania oferty).
  7. Kopie dokumentu referencyjnego , który potwierdza sprawne i estetyczne wykonanie zlecenia przez oferenta.
  8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych –w treści załączonego formularza zgłoszeniowego.
  9. Informację od kiedy oferent posiada uprawnienia do prowadzenia działalności.
  10. Ofertę należy składać na wzorze zgłoszenia załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 15. KRYTERIUM OCENY OFERT W WAGACH PUNKTOWYCH
 16. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena”.

  Cena: 100 %

 17. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
  1. Wykonawca oblicza cenę oferty i wpisuje do formularza oferty (formularz oferty dostępny na stronie internetowej do pobrania), w którym uwzględnia wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. W cenę brutto należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Do wyliczonej wartości netto należy dodać obowiązujący podatek VAT i po zsumowaniu wyliczyć wartość brutto, na podstawie której będzie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.
  2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi zapytania ofertowego
  3. Cenę w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
 18. PROCEDURA WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 19. Kryterium cena – Wszystkie oferty zostaną komisyjnie otwarte w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert i – po weryfikacji warunków wstępnych - umieszczone na liście rankingowej w porządku od najniższej do najwyższej ceny. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (patrz pkt. IX zapytania), zostanie wybrana do realizacji usługi z zapytania ofertowego. Komisja przygotuje stosowny protokół z wyboru ofert, którego kopia, na prośbę oferentów, będzie im dostarczona. Komisja dokona wyboru w terminie 2 dni od dnia wstrzymania przyjmowania ofert, to jest do dnia 21.12.2016r. W dniu dokonania wyboru Komisja umieści komunikat z wyboru oferenta na stronie internetowej pod adresem: http://www.ridex.com.pl/About/3201_2966_aktualne.aspx

  Do zawarcia umowy wstępnej, która jest umową wiążącą pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym dochodzi z chwilą ogłoszenia wyniku przez Zamawiającego. Niniejszy fakt Zamawiający potwierdza wysyłając wiadomości e-mail na adres osoby kontaktowej wskazanej przez oferenta w zgłoszeniu ofertowym. W dniu ogłoszenia wyników do wybranego Oferenta zostaje przekazana umowa, która powinna zostać przez niego podpisana i odesłana.

 20. ZMIANA STAWKI VAT
 21. W okresie obowiązywania umowy cena nie podlegają zmianie. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na usługi zw. drukiem katalogów, oferent zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego na piśmie.

 22. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ
 23. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 24. SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Termin składania ofert od: 09.12.2016 do 19.12.2016 włącznie.
  2. Oferty należy kierować przy wykorzystaniu co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
   • drogą elektroniczną na e-mail: a.twarowska@ridex.pl
   • faksem na nr + 48 61 8 40 35 56
   • kurierem, pocztą lub osobiście – za pokwitowaniem - na adres korespondencyjny:

   Ridex sp. Z o.o. sp.k.
   Ul. Dąbrowskiego 345
   60-419 Poznań

  3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego.
  4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 25. ZASTRZEŻENIA
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 26. PRAWO WŁAŚCIWE
 27. Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania ofertowego podlega przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

  Załącznik:

  Wzór formularza ofertowego