Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: „FABRICOLOGY – nowa globalna marka”

realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

  1. Cele projektu i planowane efekty:
  2. Podstawowym celem projektu jest poprawa pozycji konurencyjnej Firmy RIDEX, dzięki wprowadzeniu innowacyjnej marki produktów FABRICOLOGY na rynek europejski, poprzez udział w imprezach targowo – wystawienniczych na terenie: Francji, Niemiec, Szwecji (7 imprez) i Polski (8 imprez); co przyczyni się do zwiększenia liczby nawiązanych kontaktów zagranicznych (20 nowych kontaktów), a w szczególności realizowanych zleceń z partnerami zagranicznymi (100 zleceń do 2017 r.).

    Celem RIDEX jest osiągnięcie poziomu exportu przekraczającej 6% do końca 2017 rokuu, 20% w 2020 roku oraz powyżej 35% do końca 2023 roku, dla sprzedaży tkanin i skór FABRICOLOGY. Cel nie jest prosty biorąc pod uwagę, że dynamika wzrostu przychodu na rynku polskim jest też znacząca. Oznacza to, że średnio rocznie przychody z Exportu w Firmie muszą wzrastać o ponad 30%.

    Przeprowadzenie badań i uzyskanie dla 10 tkanin certyfikatów trudno zapalności zgodnych z normą EN13773, które są akceptowane na rynkach skandynawskim – certyfikaty niezbędne do sprzedaży na tym rynku, na pozostałe kraje europejskie kolekcja FABRICOLOGY posiada stosowne certyfikaty trudno zapalności.

    Wydanie katalogów: 420 szt. katalogów produkcyjnych i 3600 szt. katalogów wizerunkowych, będących podstawą promocji na imprezach targowo wystawienniczych.