ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2016

Firma Ridex sp. Z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
  Ul. Dąbrowskiego 345
  60-419 Poznań
  NIP 779 15 72 333, KRS: 0000320499, REGON: 630800247

  Z siedzibą w Poznaniu (akta prowadzone przez: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy KRS)

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Twarowska a.twarowska@ridex.pl , telefon: + 48 61 848 59

 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 4. Zapewnienie noclegu hotelowego w standardzie nie niższym niż 3* w miejscu: Frankfurt nad Menem, Niemcy: w obrębie miasta, jeżeli sumaryczna cena wszystkich noclegów wraz z dodatkowymi opłatami mieści się w kwocie zaplanowanej w budżecie ( 18 819 zł brutto), bądź w okolicach Frankfurtu, przy założeniu, że dojazd na targi z miejsca noclegowego nie będzie dłuższy niż 30 min.

 5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TERMINEM REALIZACJI
  • 1 pokój, 1 os. w terminie 8-9.01.2017r.
  • 1 pokój, 2 os. w terminie 8-14.01.2017r.
  • 1 pokój, 1 os. w terminie 8-14.01.2017r.
  • 1 pokój, 1 os. w terminie 9-14.01.2017r.
  • 1 pokój, 3 os. w terminie 9-14.01.2017r.
  • 1 pokój, 1 os. w terminie 13-14.01.2017r.
 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i powinna zawierać:

  1. pełną nazwę firmy, NIP, REGON, KRS (gdy dotyczy) siedzibę, dane adresowe
  2. datę wystawienia oferty oraz termin ważności (min. 10 dni)
  3. numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu
  4. cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT - cenę należy podać w PL lub EUR.
  5. informację o możliwości wykonania usługi w terminie wynikającym z niniejszego zapytania
  6. czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji – wraz z kopią dokumentu z którego wynika prawo do reprezentacji (w przypadku spółek kapitałowych może być to wydruk KRS według stanu na dzień wysłania oferty).
  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych –w treści załączonego formularza zgłoszeniowego.
  8. Ofertę należy składać na wzorze zgłoszenia załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 8. KRYTERIUM OCENY OFERT W WAGACH PUNKTOWYCH
 9. Cena: 100%

 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  1. Wykonawca oblicza cenę oferty i wpisuje do formularza oferty (formularz oferty dostępny na stronie internetowej do pobrania), w którym uwzględnia wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. W cenę brutto należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Do wyliczonej wartości netto należy dodać obowiązujący podatek VAT i po zsumowaniu wyliczyć wartość brutto, na podstawie której będzie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.
  2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi zapytania ofertowego
  3. Cenę w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
 11. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI I PROCEDURA WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 12. Kryterium cena – Wszystkie oferty zostaną komisyjnie otwarte w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert i – po weryfikacji warunków wstępnych - umieszczone na liście ranki