Fundusze Europejskie

Poznań, dnia 14.11.2016r.

Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
Ul. Dąbrowskiego 345
60-419 Poznań

Tytuł projektu: „FABRICOLOGY – nowa globalna marka”

realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA WYPRODUKOWANIE SEGREGATORÓW ORAZ KART INFORMACYJNYCH FABRICOLOGY

W dniu 28.10.2016r. na stronie internetowej www.ridex.com.pl oraz w bazie konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju umieszczone zostało zapytanie ofertowe nr 1/10/2016r., które dotyczyło wyprodukowania 420 szt. segregatorów oraz wydruku kart informacyjnych, na których przez zamawiającego zostaną umieszczone próbki tkanin z kolekcji Fabricology. Produkcja ma na celu zwiększenie konkurencyjności marki Fabricology na rynkach zagranicznych.
W terminie do 08.11.2016r. włącznie zgłosiły się 3 firmy, które były zainteresowane realizacją powyższego zapytania. W związku z tym, w dniu 14.11.2016r. komisyjnie poddano analizie wszystkie zebrane oferty. Jedna z nich – Libra print, Al. Legionów 114B, 18-400 Łomża – do oferty nie zostały dołączone: referencje oraz dokument potwierdzający od kiedy oferent posiada uprawnienia do prowadzenia działalności – tym samym oferta zostaje odrzucona, ze względów formalnych. Pozostałe 2 oferty otrzymały odpowiednią ilość punktów w zależności od złożonej oferty. Im korzystniejsza oferta dla zamawiającego, tym ilość punktów jest większa. Po zliczeniu wszystkich punktów, otrzymano następujący wynik:

  1. Milo Grupa, ul. Leszka Czarnego 6, 97-500 Radomsko: 97pkt
  2. Unigraf, ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz: 94,5 pkt

W związku z powyższym wraz z dniem 14.11.2016r. zostaje zawarta umowa pomiędzy Firmą Milo Bartosz Mickiewicz, a Ridex Sp. z o.o. Sp. K. na usługę związaną z  produkcją 420 szt. segregatorów oraz wydruk kart informacyjnych.

Kryterium oceny - segregatory