Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2016

Firma Ridex sp. Z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
  Ul. Dąbrowskiego 345
  60-419 Poznań
  NIP 779 15 72 333, KRS: 0000320499, REGON: 630800247

  Z siedzibą w Poznaniu (akta prowadzone przez: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy KRS)

  Osoba do kontaktu: a.twarowska@ridex.pl, telefon: +48 61 848 95 99

 3. TYTUŁ PROJEKTU:
 4. „FABRICOLOGY – nowa globalna marka” realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie 1.4.1: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 6. Przedmiotem powyższego zamówienia jest wyprodukowanie 420 szt. segregatorów oraz wydruk kart informacyjnych, na których przez zamawiającego zostaną umieszczone próbki tkanin z kolekcji Fabricology. Produkcja ma na celu zwiększenie konkurencyjności marki Fabricology na rynkach zagranicznych.

  Kod CPV: 22000000-0

  Nazwa kodu CPV: Druki i produkty podobne

 7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 8. Wymiary segregatorów:

  1. Tektura lita 3,00 mm
  2. Mechanizm 4 ringi typu “D” ( nie okrągły – w kształcie litery D)
  3. Pojemność ringu 65 mm
  4. 2 kpl. magnesów jako zamknięcie
  5. Bez rączki
  6. Oklejka: druk 4 + 0 CMYK, folia wzorzysta 1 + 0
  7. Wyklejka: druk 4 + 0 CMYK, folia błysk wzorzysta 1 + 0

  Nakład – 420 szt.

  Wymiary kart:

  1. Format po rozłożeniu 440 x 297 mm
   • arktika 350 g/m2
   • druk 2 +2
   • folia mat 1+1
   • bigowanie,
   • wiercenie 4 otworów,
   • dostarczona bez składania
   • Nakład: 14 x 420= 5880 szt.

  2. Format po rozłożeniu 650 x 297 mm
   • arktika 350 g/m2
   • druk 2 +2
   • folia mat 1+1
   • bigowanie,
   • wiercenie 4 otworów,
   • dostarczona bez składania
   • Nakład: 5x 420 = 2100 szt.

  3. Format po rozłożeniu 860 x 297 mm
   • arktika 350 g/m2
   • druk 2 +2
   • folia mat 1+1
   • bigowanie,
   • wiercenie 4 otworów,
   • dostarczona bez składania
   • Nakład: 2 x 420 = 840 szt.

 9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 10. Termin wyprodukowania segregatorów oraz kart do 09.12.2016r.

 11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
 12. Oferenci muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Posiadanie minimum trzyletnie doświadczenia w wykonywaniu druków katalogów promocyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania od oferentów jednego dokumentu świadczącego o posiadaniu referencji od klienta, które potwierdzają sprawne i estetyczne wykonanie zlecenia przez oferenta.
  2. Posiadanie siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – sprawdzane będzie w stosownym rejestrze prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. Z udziału wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
  4. Oferent zobowiązany jest dokonać dostawy gotowych segregatorów w dwóch partiach. Pierwsza partia, licząca 220szt. powinna zostać dostarczona do dnia 25.11.2016r., natomiast kolejna partia licząca 200szt. Powinna być dostarczona do dnia 09.12.2016r.
  5. Segregatory wraz z odpowiednią liczbą kart, powinny być spakowane w folię/stretch oraz w folię bąbelkową tak, aby w czasie transportu nie doszło do ich uszkodzenia.
  6. W przypadku jakiejkolwiek pomyłki przy druku segregatorów oraz kart, wszystkie koszty z tym związane, wraz z kosztami odbioru i dostawy, są pokrywane przez oferenta.
 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 14. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:

  1. Pełną nazwę firmy, NIP, REGON, KRS siedzibę, dane adresowe.
  2. Datę złożenia oraz termin ważności oferty (min. 30 dni).
  3. Numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu.
  4. Cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT - cenę należy podać w złotówkach.
  5. Informację o możliwości wykonania usługi w terminie wynikającym z niniejszego zapytania.
  6. Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji – wraz z kopią dokumentu z którego wynika prawo do reprezentacji (w przypadku spółek kapitałowych może być to wydruk KRS według stanu na dzień wysłania oferty).
  7. Kopie dokumentu referencyjnego , który potwierdza sprawne i estetyczne wykonanie zlecenia przez oferenta.
  8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych –w treści załączonego formularza zgłoszeniowego.
  9. Informację od kiedy oferent posiada uprawnienia do prowadzenia działalności.
  10. Ofertę należy składać na wzorze zgłoszenia załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

  11. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 15. KRYTERIUM OCENY OFERT W WAGACH PUNKTOWYCH
 16. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena” oraz „termin realizacji”. Oferty będą ocenianie wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

  Cena: 95%

  Termin realizacji: 5%

  Razem: 100%

 17. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
  1. Wykonawca oblicza cenę oferty i wpisuje do formularza oferty (formularz oferty dostępny na stronie internetowej do pobrania), w którym uwzględnia wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. W cenę brutto należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Do wyliczonej wartości netto należy dodać obowiązujący podatek VAT i po zsumowaniu wyliczyć wartość brutto, na podstawie której będzie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.
  2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi zapytania ofertowego.
  3. Cenę w ofercie należy podać w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
  4. Zamawiający ocenia i porównuje jedynie te oferty, które zastaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych z postępowania i nie podlegające odrzuceniu.
  5. Liczba punktów przyznaniach każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
  6. C+TR=MLP


   gdzie,

   C – Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena

   TR – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium termin realizacji

   MLP – maksymalna liczba przyznanych punktów ofercie

  7. Do kryteriów została przypisana waga, określona udziałem procentowym. Oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punków. Oferta może otrzymać maksymalnie, w sumie 100 pkt:
   1. w kryterium ceny – maksymalnie 95 pkt.
   2. w kryterium terminu realizacji - maksymalnie 5 pkt.
  8. Punkty za kryterium: Cena zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
  9. LC= Cmin/Cb x 95 pkt


   gdzie,

   LC – oznacza liczbę punktów przeznaczonych ofercie za kryterium Cena,

   Cmin – oznacza cenę brutto oferty, z ofert z najniższą ceną spośród ocenianych ofert (cena brutto zawiera cenę łączną za wydruk katalogów oraz kart informacyjnych),

   Cb – Oznacza Cenę brutto oferty ocenianej (cena brutto zawiera cenę łączną za wydruk katalogów oraz kart informacyjnych).

   Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wynik do dwóch miejsc po przecinku ( z zastosowaniem reguł matematycznych).

  10. Termin realizacji wydruku segregatorów i kart został podzielony na dwie partie. Maksymalny termin realizacji pierwszej partii druku jest przewidziany do 25.11.2016r. jest to 220szt. katalogów, natomiast druga partia powinna być zrealizowana do 09.12.2016r. - 200szt. katalogów.
  11. Oferent jest zobowiązany określić całkowity czas realizacji zlecenia, bez uwzględnienia dostawy w dwóch partiach, przy wydruku 420 szt. katalogów promocyjnych, podając ilość dni niezbędnych do zrealizowania zamówienia.
  12. Określony czas powinien uwzględniać moce przerobowe Oferenta oraz rzeczywisty czas wyprodukowania 420 szt. katalogów. Maksymalny czas na produkcję katalogów to 25 dni, czyli zaczynając od 14.11.2016r. (moment wyboru oferty) do dnia 09.12.2016r. (ostatni dzień realizacji zamówienia). Oferta z terminem realizacji powyżej 25 dni , nie będzie rozpatrywana.
  13. Punktacja będzie przyznawana wg poniższego schematu:
  14. Całkowity czas realizacji zamówienia:

   Okres dłuższy niż 25 dni – 0 pkt,

   pomiędzy 21 – 25 dni – 1 pkt,

   pomiędzy 16 - 20 dni – 2 pkt,

   pomiędzy 11 - 15 dni – 3 pkt,

   pomiędzy 6 – 10 dni – 4 pkt,

   pomiędzy 1 - 5 dni - 5 pkt.

  15. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że bilans ceny oraz pozostałych kryteriów jest taki sam, zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednej z ofert najkorzystniejszych cenowo.
 18. PROCEDURA WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 19. Kryterium cena – Wszystkie oferty zostaną komisyjnie otwarte w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert i – po weryfikacji warunków wstępnych - umieszczone na liście rankingowej w porządku od najniższej do najwyższej ceny. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (patrz pkt. IX zapytania), zostanie wybrana do realizacji usługi z zapytania ofertowego. Komisja przygotuje stosowny protokół z wyboru ofert, którego kopia, na prośbę oferentów, będzie im dostarczona. Komisja dokona wyboru w terminie 3 dni od dnia wstrzymania przyjmowania ofert, to jest do dnia 14.11.2016r. W dniu dokonania wyboru Komisja umieści komunikat z wyboru oferenta na stronie Ministerstwa Rozwoju w bazie konkurencyjności oraz na swojej stronie internetowej pod adresem: http://www.ridex.com.pl/About/3212_2971_aktualne.aspx Do zawarcia umowy wstępnej, która jest umową wiążącą pomiędzy oferentem, a Zamawiającym dochodzi z chwilą ogłoszenia wyniku przez Zamawiającego. Niniejszy fakt Zamawiający potwierdza wysyłając wiadomości e-mail na adres osoby kontaktowej wskazanej przez oferenta w zgłoszeniu ofertowym. W dniu ogłoszenia wyników do wybranego Oferenta zostaje przekazana umowa, która powinna zostać przez niego podpisana i odesłana.

 20. ZMIANA STAWKI VAT
 21. W okresie obowiązywania umowy cena nie podlegają zmianie. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na usługi zw. z produkcją segregatorów, oferent zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego na piśmie.

 22. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ
 23. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 24. SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Termin składania ofert od: 28.10.2016 do 08.11.2016 włącznie.
  2. Oferty należy kierować przy wykorzystaniu co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
   • drogą elektroniczną na e-mail: a.twarowska@ridex.pl
   • faksem na nr + 48 61 8 40 35 56
   • kurierem, pocztą lub osobiście – za pokwitowaniem - na adres korespondencyjny:

   Ridex sp. Z o.o. sp.k.

   Ul. Dąbrowskiego 345

   60-419 Poznań

  3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego.
  4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronie zamawiającego: http://www.ridex.com.pl/About/3212_2971_aktualne.aspx
 25. ZASTRZEŻENIA
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 26. PRAWO WŁAŚCIWE
 27. Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania ofertowego podlega przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

Załącznik:

Wzór oferty (zgłoszenia ofertowego)