Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2016

Firma Ridex sp. Z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
  Ul. Dąbrowskiego 345
  60-419 Poznań
  NIP 779 15 72 333, KRS: 0000320499, REGON: 630800247

  Z siedzibą w Poznaniu (akta prowadzone przez: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy KRS)

  Osoba do kontaktu:Osoba do kontaktu: Aleksandra Twarowska a.twarowska@ridex.pl , telefon: + 48 61 848 59

 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 4. Zapewnienie noclegu hotelowego w standardzie nie niższym niż 3* w miejscu: Paryż, Francja. Nie dalej niż 3 km od miejsca targów Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, Francja

 5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TERMINEM REALIZACJI
  • 1 pokój, 1 os. w terminie 4.11-11.11.2016r.
  • 2 pokój, 2 os. w terminie 5.11-11.11.2016r.
  • 1 pokój, 3 os. w terminie 4-6.11.2016r.
  • 1 pokój, 3 os. w terminie 10-11.11.2016r.
 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i powinna zawierać:

  1. pełną nazwę firmy, NIP, REGON, KRS (gdy dotyczy) siedzibę, dane adresowe
  2. datę wystawienia oferty oraz termin ważności (min. 10 dni)
  3. numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu
  4. cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT - cenę należy podać w EURO
  5. informację o możliwości wykonania usługi w terminie wynikającym z niniejszego zapytania
  6. czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji – wraz z kopią dokumentu z którego wynika prawo do reprezentacji (w przypadku spółek kapitałowych może być to wydruk KRS według stanu na dzień wysłania oferty).
  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych –w treści załączonego formularza zgłoszeniowego.
  8. Ofertę należy składać na wzorze zgłoszenia załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 8. KRYTERIUM OCENY OFERT W WAGACH PUNKTOWYCH
 9. Cena – 100%

 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  1. Wykonawca oblicza cenę oferty i wpisuje do formularza oferty (formularz oferty dostępny na stronie internetowej do pobrania), w którym uwzględnia wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. W cenę brutto należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Do wyliczonej wartości netto należy dodać obowiązujący podatek VAT i po zsumowaniu wyliczyć wartość brutto, na podstawie której będzie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.
  2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi zapytania ofertowego
  3. Cenę w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
 11. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI I PROCEDURA WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 12. Kryterium cena – Wszystkie oferty zostaną komisyjnie otwarte w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert i – po weryfikacji warunków wstępnych - umieszczone na liście rankingowej w porządku od najniższej do najwyższej ceny. Oferta, która uzyska najniższą cenę zostanie wybrana do realizacji usługi z zapytania ofertowego. Komisja przygotuje stosowny protokół z wyboru ofert, którego kopia, na prośbę oferentów, będzie im dostarczona. Komisja dokona wyboru w terminie 2 dni od dnia wstrzymania przyjmowania ofert, to jest od dnia 2.09.2016. W dniu dokonania wyboru Komisja umieści komunikat z wyboru oferenta na swojej stronie internetowej pod adresem.

  Do zawarcia umowy pomiędzy oferentem a Zamawiającym dochodzi z chwilą ogłoszenia wyniku przez Zamawiającego. Niniejszy fakt Zamawiający potwierdzi wysyłając wiadomości e-mail na adres osoby kontaktowej wskazanej przez oferenta w zgłoszeniu ofertowym.

 13. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ
 14. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,
  • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 15. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY I WARUNKI ZMIANY
 16. W okresie od złożenia oferty, poprzez trwanie rezerwacji, do skorzystania z noclegu - ceny nie podlegają zmianie.

 17. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. termin składania ofert od: 26.08. 2016 do 2.09.2016 włącznie.
  2. Oferty należy kierować przy wykorzystaniu co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
   • drogą elektroniczną na e-mail: a.twarowska@ridex.pl
   • faxem na nr +48 61 840 35 56
   • kurierem, pocztą lub osobiście – za pokwitowaniem - na adres korespondencyjny:
   • Ridex sp. Z o.o. sp.k.
    Ul. Dąbrowskiego 345
    60-419 Poznań

  3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
  4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.ridex.com.pl/About/3201_2966_aktualne.aspx
 18. ZASTRZEŻENIA
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 19. PRAWO WŁAŚCIWE
 20. Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania ofertowego podlega przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

Załącznik:

Wzór oferty (zgłoszenia ofertowego)