Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2016

Firma Ridex sp. Z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
  Ul. Dąbrowskiego 345
  60-419 Poznań
  NIP 779 15 72 333, KRS: 0000320499, REGON: 630800247

  Z siedzibą w Poznaniu (akta prowadzone przez: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy KRS)

  Osoba do kontaktu:Osoba do kontaktu: Aleksandra Twarowska a.twarowska@ridex.pl , telefon: + 48 61 848 5 99

 3. TYTUŁ PROJEKTU:
 4. „FABRICOLOGY – nowa globalna marka” realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie 1.4.1: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 6. Przeprowadzenie certyfikacji 10 tkanin w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia /trudnopalności dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany, dla norm: PN-EN 13773:2004,

 7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TERMINEM REALIZACJI
  • Tkaniny objęte badaniem i certyfikacją:
  • 10 tkaniny dekoracyjne o gramaturze od 120 gr do ok. 400 gr.

  • Przeznaczenie tkanin: zasłony i firany
  • Zakres badań i certyfikacji: zgodność z normą PN-EN 13773:2004, z przeznaczeniem na rynki krajów: Królestwo Szwecji, Królestwo Norwegii, Królestwo Danii w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia/trudnopalności dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany wg normy PN-EN 13773:2004.
  • 4. Dla tkanin wymienionych w punkcie 1 powyżej Oferent uzyska certyfikat trudnopalności zgodny z normą EN 13773, niezbędny do wprowadzenia 10 tkanin na rynek skandynawski (Szwecja, Dania, Norwegia).
 8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 9. Termin wydania wszystkich 10 certyfikatów: 30.09.2016 r.

 10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
 11. Oferenci muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Aktualnie obowiązujący certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie metod badawczych według norm: PN-EN 1101, PN-EN 1102, PN-EN 13772, niezbędnych dla uzyskania klasyfikacji wg normy PN-EN 13773:2004
  2. Posiadanie uprawnienia do wydawania certyfikatów z kwalifikacją wg normy PN-EN 13773:2004 w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany
  3. Posiadanie minimum rocznego doświadczenia w wykonywaniu certyfikatów w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany i meble, norma PN-EN 13773:2004. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od oferentów zakwalifikowanych do konkursu przedłożenia dokumentacji potwierdzającej okres prowadzonej praktyki w zakresie sporządzania w/w badań certyfikujących m. in w postaci dokumentacji księgowej – z zastrzeżeniem obowiązku zachowania treści dokumentów w poufności.
  4. Posiadanie siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – sprawdzane będzie w stosownym rejestrze prowadzonej działalności gospodarczej
  5. Z udziału wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo.
 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 13. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i powinna zawierać:

  1. pełną nazwę firmy, NIP, REGON, KRS (gdy dotyczy) siedzibę, dane adresowe
  2. datę wystawienia oferty oraz termin ważności (min. 10 dni)
  3. numer telefonu oraz adres e-mail osoby do kontaktu
  4. cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT - cenę należy podać w PLN
  5. informację o możliwości wykonania usługi w terminie wynikającym z niniejszego zapytania
  6. czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji – wraz z kopią dokumentu z którego wynika prawo do reprezentacji (w przypadku spółek kapitałowych może być to wydruk KRS według stanu na dzień wysłania oferty).
  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych –w treści załączonego formularza zgłoszeniowego.
  8. Ofertę należy składać na wzorze zgłoszenia załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

  Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 14. KRYTERIUM OCENY OFERT W WAGACH PUNKTOWYCH
 15. Cena – 100%

 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  1. Wykonawca oblicza cenę oferty i wpisuje do formularza oferty (formularz oferty dostępny na stronie internetowej do pobrania), w którym uwzględnia wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia. W cenę brutto należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Do wyliczonej wartości netto należy dodać obowiązujący podatek VAT i po zsumowaniu wyliczyć wartość brutto, na podstawie której będzie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.
  2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi zapytania ofertowego
  3. Cenę w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
 17. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI I PROCEDURA WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 18. Kryterium cena – Wszystkie oferty zostaną komisyjnie otwarte w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia terminu składania ofert i – po weryfikacji warunków wstępnych - umieszczone na liście rankingowej w porządku od najniższej do najwyższej ceny. Oferta, która uzyska najniższą cenę zostanie wybrana do realizacji usługi z zapytania ofertowego. Komisja przygotuje stosowny protokół z wyboru ofert, którego kopia, na prośbę oferentów, będzie im dostarczona. Komisja dokona wyboru w terminie 2 dni od dnia wstrzymania przyjmowania ofert, to jest od dnia 15.09.2016. W dniu dokonania wyboru Komisja umieści komunikat z wyboru oferenta na swojej stronie internetowej pod adresem.

  Do zawarcia umowy pomiędzy oferentem a Zamawiającym dochodzi z chwilą ogłoszenia wyniku przez Zamawiającego. Niniejszy fakt Zamawiający potwierdzi wysyłając wiadomości e-mail na adres osoby kontaktowej wskazanej przez oferenta w zgłoszeniu ofertowym.

 19. ZMIANA STAWKI VAT
 20. W okresie obowiązywania umowy ceny nie podlegają zmianie. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na usługi klasyfikacji w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany wg normy PN-EN 13773:2004, W sytuacji zaistnienia takiej okoliczności oferent zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie.

 21. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZEŃ
 22. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,
  • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 23. SPOSÓB i TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. termin składania ofert od: 08.09. 2016 do 15.09.2016 włącznie.
  2. Oferty należy kierować przy wykorzystaniu co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
   • drogą elektroniczną na e-mail: a.twarowska@ridex.pl
   • faxem na nr +48 61 840 35 56
   • kurierem, pocztą lub osobiście – za pokwitowaniem - na adres korespondencyjny:
   • Ridex sp. Z o.o. sp.k.
    Ul. Dąbrowskiego 345
    60-419 Poznań

  3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
  4. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.ridex.com.pl/About/3201_2966_aktualne.aspx
 24. ZASTRZEŻENIA
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 25. PRAWO WŁAŚCIWE
 26. Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania ofertowego podlega przepisom prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

Załącznik:

Wzór oferty (zgłoszenia ofertowego)