Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/08/2016

Firma Ridex sp. Z o.o. sp.k. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Ridex Dekoracja sp. z o.o. sp.k.
  Ul. Dąbrowskiego 345
  60-419 Poznań
  NIP 779 15 72 333, KRS: 0000320499, REGON: 630800247

  Z siedzibą w Poznaniu (akta prowadzone przez: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy KRS)

  Osoba do kontaktu:Osoba do kontaktu: Aleksandra Twarowska a.twarowska@ridex.pl , telefon: + 48 61 848 5 99

 3. TYTUŁ PROJEKTU:
 4. „FABRICOLOGY – nowa globalna marka” realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, poddziałanie 1.4.1: Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 6. Przeprowadzenie certyfikacji 10 tkanin w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia /trudnopalności dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany, dla norm: PN-EN 13773:2004,

 7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TERMINEM REALIZACJI
  • Tkaniny objęte badaniem i certyfikacją:
  • 10 tkaniny dekoracyjne o gramaturze od 120 gr do ok. 400 gr.

  • Przeznaczenie tkanin: zasłony i firany
  • Zakres badań i certyfikacji: zgodność z normą PN-EN 13773:2004, z przeznaczeniem na rynki krajów: Królestwo Szwecji, Królestwo Norwegii, Królestwo Danii w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia/trudnopalności dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany wg normy PN-EN 13773:2004.
  • 4. Dla tkanin wymienionych w punkcie 1 powyżej Oferent uzyska certyfikat trudnopalności zgodny z normą EN 13773, niezbędny do wprowadzenia 10 tkanin na rynek skandynawski (Szwecja, Dania, Norwegia).
 8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 9. Termin wydania wszystkich 10 certyfikatów: 20 wrzesień 2016 r.

 10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
 11. Oferenci muszą spełniać następujące kryteria:

  1. Aktualnie obowiązujący certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie metod badawczych według norm: PN-EN 1101, PN-EN 1102, PN-EN 13772, niezbędnych dla uzyskania klasyfikacji wg normy PN-EN 13773:2004
  2. Posiadanie uprawnienia do wydawania certyfikatów z kwalifikacją wg normy PN-EN 13773:2004 w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany
  3. Posiadanie minimum rocznego doświadczenia w wykonywaniu certyfikatów w zakresie zapalności i rozprzestrzeniania płomienia dla płaskich wyrobów włókienniczych przeznaczonych na zasłony, firany i meble, norma PN-EN 13773:2004. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od oferentów zakwalifikowanych do konkursu przedłożenia dokumentacji potwierdzającej okres prowadzonej praktyki w zakresie sporządzania w/w badań certyfikujących m. in w postaci dokumentacji księgowej – z zastrzeżeniem obowiązku zachowania treści dokumentów w poufności.
  4. Posiadanie siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – sprawdzane będzie w stosownym rejestrze prowadzonej działalności gospodarczej
  5. Z udziału wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo.
 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 13. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim i powinna zawierać:

  1. pełną nazwę firmy,